Arbetsrätt

14:07 19 oktober, 2016 Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

TCO övervakar, analyserar och påverkar förändringar på arbetsrättens område, både nationellt och inom EU.

Rätten att organisera sig i fackföreningar och att förhandla kollektivt, rätten att strejka och att komma överens om kollektivavtal med sin arbetsgivare skyddas av både vår grundlag och av internationella konventioner. Ändå hotas dessa rättigheter världen över. Därför följer TCO rättsutvecklingen ur ett bredare perspektiv.

När arbetsrätten  förändras idag har det nästan alltid samband med ett nytt EU-direktiv. Då bevakar TCO att genomförandet i Sverige blir bra. För oss är det centralt att förändringar av lagar inte drar undan mattan för den svenska partsmodellen #likeaswede

Skydd för visselblåsare
TCO har länge arbetat för ett starkare rättsligt skydd för visselblåsare, alltså personer som är beredda att larma om allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats. Dessa personer är ett viktigt värn mot korruption och andra missförhållanden på jobbet.
TCO har medverkat till att vi nu har Visselblåsarlagen som gäller från och med den 1 januari 2017. Den ger ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.
TCO arbetar också för ett direktiv på EU-nivå om visselblåsares rättigheter. 

Meddelarskydd i all offentligt finansierad verksamhet
Anställda i stat, kommun och landsting har meddelarskydd. Det innebär att de är fria att kontakta journalister om saker som händer på jobbet. Grundlagen förbjuder offentliga arbetsgivare att efterforska vem som kontaktat medierna, eller att utsätta den som larmar för repressalier.
Idag utförs en mängd välfärdstjänster av privata utförare, men det är fortfarande det offentliga som betalar och är ansvariga. TCO tycker att den som är anställd på en friskola eller på den privata vårdcentralen ska ha lika starkt skydd av lagen, som sina offentliganställda kollegor. TCO och TCOs medlemsförbund driver denna fråga, bland annat i flera statliga utredningar. 

Skydd för den personliga integriteten
Drogtester, kameraövervakning, och arbetsgivare som kollar sina anställdas mejl. Övervakningen av de anställda ökar och blir mer och mer avancerad. TCO vill se en stark skyddslagstiftning för den personliga integriteten i arbetslivet. Det saknas idag.

Företagshemligheter
En företagshemlighet är information som är central i ett företags verksamhet och som är känd för en begränsad krets. Om en den kommer till en konkurrents kännedom kan det leda till ekonomisk skada för företaget.  

I Sverige har vi haft en företagshemlighetslag sedan 1990. I början av sommaren 2016 antogs även ett EU-direktiv på området.
TCO har varit aktivt i att påverka utformningen av EU-direktivet och är nu med och arbetar med att genomföra direktivet i svensk rätt.

TCO anser att skyddet för företagshemligheter är viktig. Men det får inte inskränka de anställdas yttrandefrihet och möjligheten att slå larm om missförhållanden. Det får heller inte skapa inlåsningseffekter så att anställda inte vågar byta jobb eller dra nytta av den kunskap och erfarenheter de fått på sin gamla arbetsplats.

En anställd som olagligt förfogar över en företagshemlighet riskerar höga skadestånd. För att sådana skadestånd inte ska drabba enskilda arbetstagare oskäligt hårt är det viktigt att det finns jämkning- och begränsningsmöjligheter. 

 

 

Lise Donovan

Chefsjurist
Tel
08-782 91 98
Mobil
070-285 62 10
E-mail
Skicka e-post till Lise Donovan

Relaterade publikationer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund