Högskolekurs: Arbetslivets juridik (15 hp)

Hur kan du argumentera bättre i knepiga arbetsrättsliga situationer? Hur samspelar kollektivavtal med lagstiftning och hur påverkar EU-rätten svensk arbetsrätt? Detta är en kurs för dig som vill stärka din förmåga att företräda ditt förbunds medlemmar, genom vässade kunskaper inom arbetsrätten.

Ansök här genom att fylla i denna länk:
https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBBA_PXiM6lkWpZuWidRD9cL3H5DwPCbgDaMl7XWO_HTjA9IPnFAg3QJdFdo5oexqGIbfgUF&ln=swe

Löpande antagning, först till kvarn.

Studietid: 21 augusti 2024 - 21 maj 2025 
Studietakt: 25 procent av heltidsstudier

Denna högskolekurs ger dig ökade kunskaper i både kollektiv och individuell arbetsrätt. En introduktion i juridik som metod ingår också, vilket ger dig verktyg även när lagar ändras.

Arbetslivets juridik genomförs av Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet på uppdrag av Fackliga akademin på TCO.

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge deltagarna allmän och speciell kunskap om svensk arbetsrätt och hur den reglerar arbetsmarknaden. På kursen behandlas även hur olika aktörer påverkar regleringen.

Efter kursen förväntas deltagarna:

  • Självständigt kunna identifiera och lösa arbetsrättsliga frågor utifrån rättskällorna.
  • Ha förståelse för och kunna förklara den svenska modellens olika delar och hur kollektivavtal och lagstiftning (nationell och EU-rätt) sammantaget reglerar arbetsmarknaden.
  • Kunna förklara arbetsrättsliga problem för andra, inklusive personer kunniga i arbetsrätt.

Kursens delar och innehåll

Kursen genomförs i tre delar. Genomgående kommer EU:s och annan europarätts påverkan på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare att belysas med konkreta exempel.

Del 1: Juridisk metod och kollektiv arbetsrätt

Denna del omfattar frågor relaterade till juridisk metod, den svenska modellen för arbetsrättslig reglering och kollektiv arbetsrätt.

Den kollektiva arbetsrätten inkluderar frågor om föreningsrätt, stridsåtgärder, kollektivavtal, fackliga förtroendemän och medbestämmande.

Del 2: Individuell arbetsrätt

Denna del handlar om den individuella arbetsrätten som bland annat omfattar anställningsskydd, diskriminering, arbetstid och semester.

Del 3: Arbetsrättslig kommunikation

Denna del handlar bland annat om olika aktörers roll i tvister samt hur skilda intressenter bidrar till rättsbildningen i arbetsrätt.

Kursdesign och datum för seminarier

Stommen i Arbetslivets juridik är fyra stycken tvådagars internat med övernattning på Bergendal i Sollentuna. 

Under träffarna blandas föreläsningar och olika former av grupparbeten. Vi jobbar både med fiktiva scenarier och utifrån exempel som deltagarna tar med sig.

Datum för internaten på Bergendal:

  • Onsdag 21 – torsdag 22 augusti 2024
  • Tisdag 19 – onsdag 20 november 2024
  • Tisdag 14 – onsdag 15 januari 2025
  • Tisdag 20 – onsdag 21 maj 2025

Dessutom genomförs ett digitalt halvdagsseminarium den 9 april kl 9-12 via Zoom.

En viktig del i kursen är eget arbete med skriftliga inlämningsuppgifter. Totalt ska åtta uppgifter lämnas in mellan de olika träffarna. Mellan internaten sker återkoppling på de skriftliga inlämningarna, antingen i skrift eller vid två digitala träffar per termin. Dessa kommer att läggas så att du kan närvara antingen före klockan 9 eller under lunchen. Datum för dessa digitala återkopplingstillfällen kommer att meddelas vid kursstart.

Examination

Kursen examineras genom två stycken hemtentamina samt inlämning av skriftliga inlämningsuppgifter. Den avslutande delen examineras genom aktiv närvaro vid det avslutande internatet. Efter genomförd kurs ges ett slutbetyg. För att få ett slutbetyg krävs att samtliga examinationsuppgifter har fullgjorts. Betygsättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala från A-F. De skriftliga betygskriterierna meddelas deltagarna i samband med kursstart.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är förbundsanställd och/eller förtroendevald i ett TCO-förbund. Du har arbetsuppgifter och/eller uppdrag som kräver en förståelse för och kunskaper inom arbetsrätt.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 35 600 kr exkl moms per person.

Avgiften betalas vanligtvis av ditt förbund. I vissa fall kan din arbetsgivare stå för delar eller hela avgiften. Du betalar aldrig avgiften ur egen ficka.

Avgiften inkluderar lärandeaktiviteter, litteratur, mat och boende på Bergendal i Sollentuna. Även transport mellan Bergendal och Cityterminalen vid Stockholm Centralstation ingår. Ditt förbund står för resor till och från Stockholm. För frågor om eventuella övriga ersättningar hänvisar vi till ditt förbund. 

Frågor

Ytterligare information lämnas av Ronny Tedestedt, se kontaktuppgifter nedan.

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt