Var tredje tjänsteman påverkas negativt på jobbet till följd av klimatförändringarna

Arbetsmiljö

Pressmeddelande

2024-02-23

TCO har frågat tjänstemännen om och hur de påverkas av klimatförändringarna i sin yrkesutövning. Redan idag påverkas nästan var tredje tjänsteman av klimatförändringarna. I framtiden är smittspridning, psykisk ohälsa, extremväder och värmeböljor till följd av klimatförändringar det som tjänstemännen tror kommer påverka arbetssituationen mest.

På frågan om hur klimatförändringarna kommer påverka arbetssituationen i framtiden tror var tredje tjänsteman att arbetsbelastningen kommer öka till följd av smittspridning, var femte tror att klimatförändringarna kommer påverka deras psykiska hälsa negativt och var sjätte tror att extremväder kommer göra det svårare att utföra sitt jobb i framtiden.

- Många tjänstemän kommer i framtiden stå i första linjen med att hantera effekterna av klimatförändringarna. Det är sjuksköterskan som behöver hantera värmeböljor och smittspridning. Det är tjänstemän i kommuner och regioner som får en ökad arbetsbelastning när jordskred och översvämningar behöver hanteras. Då behöver de få rätt verktyg för att kunna göra jobbet, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Arbetsplatserna behöver rustas
Våra arbetsplatser är idag för dåligt rustade för att klara de utmaningar i arbetsmiljön som följer av ett förändrat klimat.  Med ett varmare klimat kommer också fler sjukdomar att spridas vilket leder till fler patienter som behöver vård och nya utmaningar för en redan hårt belastad sjukvård.

Klimatanpassning av lokaler, behov av annan utrustning, förändrade arbetssätt och rutiner kommer vara nödvändigt på många arbetsplatser. Våra byggnader är inte heller anpassade efter att hantera värmeböljor, vilket är starkt påfrestande för personalen som ska arbeta i lokalerna.

I TCO:s undersökning lyfter många en ökad psykisk ohälsa som ett arbetsmiljöproblem kopplat till ett förändrat klimat – en aspekt som hittills inte lyfts i någon större omfattning.

Idag har flera myndigheter i uppdrag att arbeta med att anpassa samhället för klimatförändringar. Men uppdraget fokuserar enbart på infrastruktur och samhällsplanering. Det behövs ett bredare arbete med klimatanpassning där arbetsplatser och medarbetares arbetsmiljö inkluderas. TCO uppmanar regeringen att hantera dessa perspektiv i den kommande strategin för klimatanpassning som ska vara klar i mars. 

- Kostnaderna för klimatanpassning är stora, men kostnaderna för att inte göra något är ännu större. I den kommande nationella strategin för klimatanpassning har regeringen chansen att höja beredskapen i denna helt avgörande fråga. Vi hoppas att regeringen tar den chansen, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

TCO föreslår fem konkreta åtgärder för att stärka arbetet med klimatanpassning och arbetsmiljö:

  1. Ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att arbeta med klimatanpassning. I dag har ett trettiotal myndigheter i uppdrag att arbeta med klimatanpassning. TCO vill se ett bredare arbete där arbetsplatser och medarbetares arbetsmiljö inkluderas.

  2. Rusta arbetsplatserna att hantera ett varmare klimat. Arbetsmiljöverkets föreskrifter behöver, i samråd med arbetsmarknadens parter, uppdateras för att ge rätt verktyg till arbetsplatserna att hantera ett varmare klimat. 

  3. Stärk skyddsombudens kunskap om klimatanpassning. 

  4. Öka finansieringen till klimatanpassning. Pengarna till klimatanpassningen behöver vara tillräckliga, öronmärkta och långsiktiga. Utöver pengar behövs förstärkt kompetens kring klimatanpassning hos såväl myndigheter som kommuner och regioner.

  5. Inför lagkrav för klimatanpassad offentlig upphandling. Offentlig sektor har en samlad köpkraft på runt 800 miljarder om året och kan bidra till minskat klimatavtryck.


Om undersökningen
Svaren är en del av en undersökning som har genomförts av Novus på uppdrag av TCO med syftet att ta reda på hur förvärvsarbetande tjänstemän mellan 18-68 år ser på klimatomställningen. Antal intervjuer är 1222 stycken med en svarsfrekvens på 63 procent. Undersökningen genomfördes i oktober/november 2023.

Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher