En strategi som gav eko

EU

Blogg

2021-06-17

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

I förra veckan deltog TCO på regeringens EU-sakråd om den uppdaterade industristrategin. Näringsminister Ibrahim Baylan stod värd och TCO gav tillsammans med ett trettiotal andra organisationer vår syn på vad som är viktigs delar i strategin och vad regeringen borde fokusera på i sitt arbete med strategin.

Vad innebär den uppdaterade strategin?

Kommissionen har identifierat tre problem under krisen:

  • Gränsrestriktioner som begränsat den fria rörligheten för människor, varor och tjänster.
  • Störningar i de globala värdekedjorna som påverkat tillgången på viktiga varor.
  • Efterfrågestörningar.

För att komma till rätta med problemen så har kommissionen i den uppdaterade strategin förslagit åtgärder som syftar till att stärka den inre marknadens motståndskraft, stödja EU:s öppna strategiska oberoende genom att åtgärda beroendesituationer och att stödja affärsmässiga argument för den gröna och digitala omställningen.

Vad lyfte TCO?

På EU-sakrådet lyfte TCO det faktum att EU-kommissionen vill stärka EU:s strategiska autonomi och att det inte får ske på bekostnad av EU:s arbete för öppen världshandel och fortsatt arbete med frihandelsavtal. Vidare lyfte TCO omställning som ett sätt att se till att EU:s arbetsmarknad blir rustad för framtidens behov. När gamla jobb försvinner och nya jobb skapas måste EU-länderna ha fungerande nationella omställningssystem som riktar sig mot både yrkesverksammas möjligheter till vidareutbildning och mot de som står utanför arbetsmarknaden.

Slutligen så lyfte TCO en undangömd del i strategin som är vikten av social dialog. Förändringar på arbetsmarknaden kräver i regel kräver snabba beslut och flexibla lösningar och kollektivavtalen har visat sig vara ett bra och flexibelt instrument att hantera dessa utmaningar. Därför är det viktigt att man på EU nivå ytterligare stödjer åtgärder som kan förbättra den sociala dialogen, både på EU-nivå och i länder där det behövs.

Vad lyfte andra organisationer?Alla var rörande överens om vikten av en öppen världshandel och fortsatt arbete med frihandelsavtal. Det fanns också en mycket stor samsyn kring grön och digital omställning

Nästa steg

Från strategin följer ett flertal förslag väl värda att bevaka. Ett av de intressantare förslagen är Europeiska kommissionens kommande förslag om ett Single Market Emergency Instrument. TCO tycker att det är intressant och vill särskilt stödja delarna om genomförande men samtidigt påpeka att arbetstagares rättigheter aldrig får anses utgöra ett hinder för den fria rörligheten. TCO ser också positivt på att kommissionen avser lägga fram förslag till HRDD-direktiv, som kräver att företag visar att varor och tjänster tillverkas på ansvarsfullt sätt och att fackliga rättigheter respekteras. Det kommer att bidra till jämnare spelplan mellan företag som verkar inom EU.

Avslutningsvis

Avslutningsvis så är det värt att notera att Europeiska kommissionen fortsätter att utgå ifrån sin ekosystemansats. Innebörden av detta är att kommissionen kommer att ha ett bredare perspektiv i sitt analys- och policyarbete. Ett industriellt ekosystem är nämligen bredare än en värdekedja och de aktörer som ingår i ekosystemet kan skilja sig åt beroende på vilket ekosystem som är aktuellt. Det 14 industriella ekosystem som europeiska kommissionen utgår ifrån i sitt arbete är: bygg och anläggning, digitala teknik, hälsa, livsmedel, förnybar energi, energiintensiva industrier, transport och fordon, elektronik, textilier, rymd- och försvarsindustrin, kulturella och kreativa näringar, turism, närhetsekonomi, social ekonomi och detaljhandeln. Genom åtgärder inom ramen för varje ekosystem är målet att stärka EU:s konkurrenskraft genom att åstadkomma en grön och digital omställning.

Texten är skriven av Sofia Råsmar, tidigare EU-jurist på TCO.