Frihandel för hållbar utveckling

EU

Artikel

EU:s handelspolitik ska bygga på öppenhet mot omvärlden och bidra till att stärka mänskliga och fackliga rättigheter samt till nya, trygga jobb och minskad klimatpåverkan globalt i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. EU är världens största handelspartner och kan genom sitt agerande påverka reglerna i världshandeln.

Fri och hållbar handel driver strukturomvandling som skapar konkurrenskraft och nya jobb i verksamheter med bärkraft. När EU:s ekonomi ska ställa om och bli mer klimatsmart efter pandemin är det avgörande att den globala handeln fungerar och blir ännu smidigare än tidigare. De diskussioner som i ljuset av pandemin och det försämrade säkerhetsläget förs kring stärkt motståndskraft och strategisk autonomi får inte leda till protektionism.

Handelspolitiken ska stärka fackliga rättigheter

TCO tycker att EU:s handelspolitik ska bygga på öppenhet mot omvärlden och bidra till att stärka mänskliga och fackliga rättigheter samt till nya, trygga jobb och minskad klimatpåverkan globalt i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. 

EU bör ta en ledande roll i att reformera Världshandelsorganisationen WTO för att svara upp mot de krav som morgondagens världshandel ställer. Respekt för arbetstagares rättigheter måste bli en central del i alla globala handelsavtal.

Fortsätta förhandlingar om frihandelsavtal

EU bör prioritera fortsatta förhandlingar om frihandelsavtal, dels i syfte att minska handelshinder, dels som ett sätt att stärka klimatarbetet och arbetstagares rättigheter globalt. Efterlevnaden av hållbarhetskapitel måste stärkas, med en tydligare roll för arbetsmarknadens parter. Lagstiftning om human rights due diligence ska ingå i samtliga EU:s frihandelsavtal. Mandat bör sökas för att återstarta förhandlingarna om ett omfattande frihandelsavtal med USA.

I handelsfrågorna har Sverige en väletablerad och tydlig linje, som bör kompletteras med ännu större fokus i frågor kring hållbarhet och arbetstagares rättigheter. Sverige bör också tydligare lyfta vikten av social dialog och omställningsåtgärder i samband med handelsliberaliseringar, både inom EU och i partnerländer, så att globaliseringen och frihandeln får positiva effekter för fler.

Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström