Vi vill se ett EU som sätter medborgarna främst

EU

Debattartikel

2019-01-16

Valet till Europaparlamentet den 26 maj är ett val om vilken inriktning EU bör ha. Ska vi ha ett fortsatt öppet, demokratiskt och solidariskt europeiskt samarbete eller ett Europa där protektionism, nationalism och främlingsfientlighet tar över? Ska EU ha en social dimension eller ensidigt fokusera på ekonomi och handel? För TCO är svaret enkelt, vi vill ha ett öppet Europa som sätter medborgarna i främsta rummet, skriver Eva Nordmark i Göteborgs-Posten.

Europeiska unionen är av avgörande betydelse för de svenska jobben, för tillväxten och vårt välstånd. Två tredjedelar av Sveriges export går till EU:s inre marknad. Den inre marknaden har inte bara öppnat upp för en ökad handel utan erbjuder också fri rörlighet för personer.Idag kan man på ett enkelt sätt både studera och jobba i ett annat medlemsland. EU gör skillnad för Sverige, för medborgarna och är också en potentiell kraft för positiv utveckling för hela den europeiska kontinenten och omvärlden. Men det finns utmaningar.

Storbritannien är på väg att lämna samarbetet. EU:s medlemsländer har inte kunnat enas om asyl- och flyktingpolitiken. Grundläggande värden som demokrati och rättsstat ifrågasätts alltmer, inte minst av regeringarna i Polen och Ungern.

En bidragande orsak till denna utveckling är de ökade klyftorna mellan och inom länder, bland annat vad gäller inkomster, rikedom och sysselsättning. Att utjämna dessa ojämlikheter är inte bara en fråga om rättvisa, det är också en ekonomisk fråga. Allt fler internationella aktörer, såsom ILO, IMF, Världsbanken och OECD,  pekar på det faktum att ojämlikhet hindrar ekonomiska framsteg.

Vi såg prov på denna insikt vid det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017, då EU:s ledare tillsammans med arbetsmarknadens parter samlades för att diskutera hur man kan främja jobb och tillväxt och samtidigt stärka sociala rättigheter. På toppmötet undertecknades dessutom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det var en stor framgång för de som förordar ett mer socialt Europa - ett Europa med fler och bättre jobb, hållbar och inkluderande tillväxt samt likabehandling av arbetstagarna.

TCO samlar nästan 1,4 miljoner tjänstemän. Tre av fyra av oss är positiva till det svenska EU-medlemskapet. Det visar en undersökning som TCO har låtit Novus genomföra. Vi tycker att klimat, flyktingpolitik och sociala frågor är viktiga utmaningar för EU att hantera. Det finns ett mycket starkt stöd för den fria rörligheten för människor inom EU och vi vill att arbetstagare på samma arbetsplats ska behandlas lika, oavsett vilket medlemsland hen kommer ifrån. Detta är frågor som ledamöterna i Europaparlamentet aktivt kan driva i förhandlingar med medlemsstaterna och EU-kommissionen och det spelar därför roll vilka politiska företrädare som sitter där.

Vi i TCO upplever dessutom att svenska politiker informerar väljarna i alltför låg grad om vad man vill med EU. 85 procent av de tillfrågade tjänstemännen önskar att partierna ska informera mycket mer om vad de vill med EU.

Det är snart bara fyra månader kvar till valet till Europaparlamentet. TCO uppmanar därför partierna att tydliggöra hur de ser på EU-samarbetet och vilka frågor de vill driva i Europaparlamentet.

TCO vill bidra till debatten inför valet till Europaparlamentet och har därför antagit en plattform där vi lyfter fram tre prioriterade områden:

  1. Respektera grundläggande värden, likabehandling och fackliga rättigheter. EU bör införa ett effektivare sanktionssystem för medlemsstater som bryter mot grundläggande principer kring demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter. Vi vill att EU arbetar för bättre skydd mot diskriminering i arbetslivet och för att fackliga rättigheter och ekonomiska intressen på den inre marknaden ska gå hand i hand.
  2. Investera i fler och bättre jobb. Konkurrensen på EU:s inre marknad ska ske med kvalitet, kunskap och innovation, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Om levnadsstandarden och arbetsvillkoren i övriga EU-länder höjs så minskar det risken för en nedåtgående spiral som även kan drabba Sverige. Det finns därför behov av gemensamma minimistandarder, att den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs och ett mer strategiskt arbete med arbetsmiljö och jämställdhet. EU:s budget måste dessutom fokusera på investeringar i innovationer, utbildning, kompetensutveckling, forskning, klimatomställning och ny teknik. 
  3. Främja parternas och kollektivavtalens roll. Självständiga, starka och ansvarsfulla parter på arbetsmarknaden är ett viktigt verktyg för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Europa. Partssamverkan och kollektivavtalssystemen i hela EU bör stärkas genom ökade EU-medel och uppföljning i den ekonomiska planeringsterminen. Alla EU-initiativ måste respektera de nationella partsmodellerna, det vill säga kollektivavtal och arbetsmarknadsparternas autonomi.

Valet till Europaparlamentet kommer mer än någonsin handla om att visa styrkan bland oss som vill ha ett Europa som står upp för öppenhet, demokrati, solidaritet och alla människors lika värde. Genom att engagera oss i EU:s framtid, både som folkvalda, medborgare och företrädare för arbetsmarknadens parter eller civilsamhället, kan vi hålla de anti-demokratiska och protektionistiska krafterna borta från EU-samarbetet. Så skapar vi en bättre framtid tillsammans i Europa.

Eva Nordmark
Ordförande TCO

 

Läs debattartikeln i GP.

TCO:s plattform inför valet till Europaparlamentet 2019