Kommissionens förslag om företag och mänskliga rättigheter – ett första steg i rätt riktning

Internationellt, EU

Blogg

2022-02-28

EU-kommissionen har äntligen, efter långa förseningar, presenterat ett förslag till ett direktiv som kräver att företag säkerställer respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Lagförslaget är en milstolpe, men långt ifrån så ambitiöst som krävs för att komma till rätta med alla de företagsrelaterade människorättskränkningar som sker runt om i världen.

Nu i veckan kom alltså EU-kommissionens efterlängtade lagförslag om att företag ska avkrävas att genomföra tillbörlig aktsamhet vad gäller mänskliga rättigheter och miljö, s.k. human rightsduediligence (HRDD), för sin verksamhet globalt. HRDD innebär, förenklat, att företag måste kartlägga, förebygga och hantera risker för negativ inverkan på mänskliga rättigheter i hela sin verksamhet.   

Från TCO:s sida har vi länge efterfrågat en sådan lagstiftning på EU-nivå – vi vet hur situationen ser ut för många arbetstagare runt om i världen. Trots att många företag tar sitt ansvar för att respektera mänskliga rättigheter och miljön på allvar, visade årets Global Rights Index att kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet återigen ökar. Frivilliga initiativ och uppförandekoder är alltså inte tillräckliga för att säkerställa att många företags verksamheter är fria från tvångsarbete, barnarbete, livsfarlig arbetsmiljö och antifacklig verksamhet.  

Direktivet välkommet, men inte tillräckligt

Våra förhoppningar var stora när  Vi ville se ett direktiv som slår fast att HRDD-kravet omfattar alla företag, genom hela leverantörskedjan, med utgångspunkt i internationella och europeiska instrument för mänskliga rättigheter. Och som dessutom ger tillgång till rättslig prövning och kompensation för drabbade. Och, inte minst, ett regelverk som säkerställer att fackföreningar och arbetstagarrepresentanter deltar fullt ut i processen, inte minst på lokal nivå.  

Det förslag som nu ligger på bordet är en EU-lag som kan hålla företag ansvarsskyldiga för skador som orsakas genom deras internationella verksamhet, även genom dotterbolag, leverantörer och underleverantörer. Arbetstagare som drabbas kommer att ha möjlighet att väcka talan vid domstolar i EU. Det är ett viktigt steg som skapar en rätt till kompensation för personer som drabbats när företag inte säkerställer respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Det är det första initiativet av sitt slag på EU-nivå och vi välkomnar det. 

Men, förslaget går tyvärr inte så långt som krävs för att verkligen komma till rätta med problemen med företagsrelaterade människorättskränkningar. 

Bredda direktivets omfattning och involvera parterna 

Framför allt brister förslaget när det gäller hur arbetstagarrepresentanter och fackföreningar konkret ska involveras i utformningen, tillämpningen och övervakningen av företagens HRDD-strategier. Trots att EU-parlamentet uttryckligen och med stor majoritet antog ett förslag som förespråkade stark och proaktiv involvering från fackföreningar och andra intressenter, begränsas fackföreningarnas roll i direktivförslaget till att lämna in klagomål om överträdelser.  

En annan betydande svaghet i förslaget är att det endast omfattar knappt en procent av företagen i EU. De nya reglerna omfattar nämligen bara företag som har fler än 500 anställda och en omsättning på mer än 150 miljoner euro,samt företag som har fler än 250 anställda, eller en omsättning på minst 40 miljoner om de befinner sig inom särskilt riskutsatta sektorer. Men det är självklart inte ett företags storlek som avgör huruvida mänskliga rättigheter riskerar att kränkas i verksamheten. Med denna begränsade räckvidd kommer människorätts- och miljörisker i de globala värdekedjorna att förbli oupptäckta och ohanterade. 

Kommissionens förslag innehåller också en problematisk skrivning som antyder att det ska vara möjligt för företag att undgå ansvar genom att hävda att de har uppfyllt sina skyldigheter genom att lägga till vissa klausuler i avtal med leverantörer och överföra verifieringsprocessen till tredje part. Detta är långt ifrån verklig ansvarsskyldighet, där företag blir skyldiga till kompensation om de inte förhindrar skada.  

Trots dessa svagheter är kommissionens förslag till nytt EU-direktiv ett steg i rätt riktning. Det är nu upp till Europaparlamentet och ministerrådet att i den fortsatta lagstiftningsprocessen täppa till de luckor som återstår. Vi förväntar oss att Sverige visar ledarskap i den processen. Tillsammans med andra fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och företag kommer vi att arbeta för att få till stånd ett direktiv som säkerställer ansvarsskyldighet för alla företag om de misslyckas med att efterleva lagkraven och som säkerställer att fackföreningar fullt ut är med i processen. 

 

Bild på Anna Gustafsson

Tidigare internationell sekreterare

Anna Gustafsson