Delbetänkandet av VAB-utredningen SOU 2021:41

Jämställdhet

Remissvar

2021-11-23

TCO har beretts tillfälle att lämna synpunkter på delbetänkandet av VAB-utredningen (SOU 2021:41) - VAB för vårdåtgärder i skolan. TCO tillstyrker utredningens förslag i sin helhet.

TCO kan konstatera att det finns barn med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som behöver hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder när de befinner sig i skolan och omsorgsverksamhet. Det är viktigt för dessa barns hälsa och trygghet liksom för barnens föräldrarnas trygghet att personal inom verksamheten där barnet vistas har god kännedom om barnets behov av hjälp.

Därför är det också viktigt att alla föräldrar till barn med sådana behov ges reella möjligheter att ge personalen den information och kunskap som de behöver för att kunna hjälpa barnet. Föräldrarna behöver ha rätt att vara lediga från arbetet och få inkomstrelaterad ersättning för sitt inkomstbortfall när de informerar personalen om barnets behov av stöd på samma sätt som när föräldrar avstår från arbete för att ta hand om sjuka barn. TCO anser att det är ett både klokt och viktigt förslag att införa en ny ersättningsgrund för tillfällig föräldrapenning för att möta detta behov.

Utredningen bedömer att förslaget har positiva effekter för jämställdheten då en större del av det obetalda omsorgsarbetet utförs av kvinnor. TCO delar den bedömningen. Förslaget berör familjer med barn som har sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar och då ansvarsfördelningen mellan föräldrar tenderar att vara mer snedfördelad i familjer med barn som har stora omsorgsbehov understryker det förslagets positiva jämställdhetseffekter. 

Utredningen bedömer att förslaget särskilt kommer att gynna föräldrar med begränsade möjligheter till flexibla arbetstider och till att arbeta på distans hemifrån. TCO konstaterar att sådana grupper finns såväl bland tjänstemän som arbetare, men vill samtidigt betona att behovet av att vara ledig från arbetet för att ta hand om sjuka barn och för att informera personal om barnets behov av hjälp med vård- och behandlingsåtgärder även finns bland föräldrar som har flexibla arbetstider och som kan arbeta hemifrån så att även dessa föräldrar hinner med både arbete, föräldraskap och återhämtning.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell