Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Jämställdhet, EU

Remissvar

2021-04-21

Att det finns balans mellan arbete och privatliv är viktigt för medlemmarna i TCO-förbunden. Åtgärder som syftar till att skapa balans mellan arbete och privatliv kan bidra till ökad jämställdhet genom att det samtidigt främjar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

Remissvaret avser slutbetänkandet från Utredningen om genomförande av EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv.

Utredningen föreslår att på samma sätt som gäller vid föräldrapenning på sjukpenningnivå ska dagar med föräldrapenning på grundnivå vara reserverade till förmån för den ena föräldern. 90 dagar ska inte gå att överlåta till den andra föräldern vare sig på sjukpenningnivå eller på grundnivå.

Om en förälder med barn under 8 år begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl ska arbetsgivaren besvara begäran inom skälig tid. Om begäran avslås eller senareläggs ska arbetsgivaren motivera beslutet. Det ska finnas en rätt att återgå till det tidigare arbetsmönstret. Detsamma ska gälla arbetstagare som begär flexibla arbetsformer för att värda närstående som är svårt sjuk. Arbetstagare som begär flexibla arbetsformer ska omfattas av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

TCO tillstyrker att dagar med föräldrapenning på grundnivå vara reserverade till förmån för den ena förälder, dvs att 90 dagar inte ska kunna överlåtas till den andra föräldern. Det finns inga motiv till att regelverket ska se annorlunda ut på den punkten för de som har en inkomst och de som inte har det, som studerande och nyanlända. Det här förslaget skapar förutsättningar för både ökad ekonomisk jämställdhet och snabbare etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor.

TCO avstyrker att reglerna om flexibla arbetsformer ska vara tvingande och anser i stället att de bör vara semi-dispositiva och möjliga att avvika från genom centrala kollektivavtal.

TCO anser att arbetsgivaren ska lämna en skriftlig motivering om begäran avslås eller om den begärda förändringen senareläggs. TCO föreslår därutöver i första hand att en begäran om flexibla arbetsformer bör medges om det inte medför en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet, på liknande sätt som vid önskemål om förkortad arbetstid (jfr 14 § 2 stycket föräldraledighetslagen). TCO föreslår i andra hand att det i vart fall ska ställas krav på arbetsgivaren att i sin motivering tydligt ange varför begäran avslås och på vilket sätt verksamhetens behov inte möjliggör att begäran beviljas.

 

Läs hela remissvaret