StartFakta och politikJämställdhet

Hedra den internationella...

Hedra den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor – ratificera ILO konvention 190

Jämställdhet

Blogg

2022-11-25

År 2019 var jag med och förhandlade fram ILO:s senaste konvention, den med numret 190 och som handlar om att avskaffa våld och trakasserier i arbetslivet. Jag kan fortfarande känna glädjen i kroppen och tårarna i ögonen när omröstningsresultatet tillkännagavs och det stod klart att konventionen hade gått igenom med stor marginal. Vilken kraft och vilket hopp som fanns då om att denna konvention skulle göra skillnad – men tyvärr har inte mycket hänt sedan dess.

Tre år har alltså gått, och allt har gått trögt, både i Sverige och i övriga världen. Detta trots att våld och trakasserier snarare har ökat än minskat globalt sett. Än så länge har bara 22 av ILO:s totalt 187 medlemsländer ratificerat – alltså åtagit sig att nationellt följa – konventionen. Inte ens Sverige har gjort det trots att en statlig utredning redan förra året konstaterade att det inte finns några formella hinder för Sverige att ratificera, och trots att det finns en bred politisk vilja att sätta stopp för våldet.

Våld och trakasserier i arbetslivet kan ske på arbetsplatsen men även på öppen gata eller när vi jobbar hemifrån och inte bara av arbetskamrater och chefer utan allt oftare av utomstående personer som kunder och klienter. På jobbet sker den mest utbredda kränkningen av mänskliga rättigheter i världen. Kvinnor, liksom andra personer som tillhör en utsatt grupp, löper dessutom större risk än andra att drabbas. Det krävs därför ett inkluderande, integrerat och genuskänsligt arbetssätt för att förebygga och få stopp på alla former av våld och trakasserier på jobbet.

Inga hinder mot ratificering

TCO delar utredningens bedömning att svensk rätt, strikt tolkat, redan är förenlig med ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Det behövs alltså inga lagändringar eller andra åtgärder för att Sverige ska kunna ratificera ILO-konvention 190, något vi tagit upp i många sammanhang.

Men inget hindrar att vi nu passar på att förstärka och betona befintlig lagstiftning. Hittills har regeringens fokus i bekämpandet av våld och trakasserier varit på straffrättsliga åtgärder, men TCO menar att även offentlig- och civilrättslig lagstiftning behöver förstärkas.

Sverige bör i samband med ratificeringen lagfästa i till exempel arbetsmiljölagen allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier, vilket självklart också inkluderar sådant som kallas könsbaserat våld och trakasserier och som riktas direkt mot kvinnor. Frågan om en civilrättslig lag mot trakasserier i arbetslivet bör utredas bland annat för att möjliggöra att sådana trakasserier som inte är kriminaliserade men ändå kränkande ska kunna grunda rätt till skadestånd för den arbetstagare som blivit utsatt.

Allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier

I dag, på den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, uppmanar därför TCO regeringen att påbörja processen för att kunna ratificera ILO-konvention 190, helst före sommaren, för att sedan genomföra konventionen på ett övertygande sätt. Det bör ske genom att i lag uttryckligen bekräfta allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier och ge ett bättre skydd till arbetstagare även när det är utomstående som är våldsamma eller trakasserar. Dessutom bör en utredning tillsättas för att analysera vad mer som kan göras för att stoppa icke kriminaliserade trakasserier i arbetslivet.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan