TCO:s yttrande över Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB

Jämställdhet

Remissvar

2022-10-20

TCO har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB SOU 2022:31, och inkommer med följande yttrande.

Möjligheten att vara frånvarande från arbetet och få tillfällig föräldrapenning som kompenserar för inkomstbortfallet är oerhört viktig för att föräldrar ska kunna kombinera föräldraskap med arbete och yrkeskarriär. Tillfällig föräldrapenning är också viktig för jämställdheten på arbetsmarknaden, hög sysselsättningsgrad bland både kvinnor och män och för att kunna nå ekonomisk jämställdhet.

TCO anser därför att det är viktigt med hög legitimitet för den tillfälliga föräldrapenningen som kan uppnås genom ett välfungerande system och ändamålsenlig kontroll för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar.

Det är en omfattande utredning med en lång rad förslag och bedömningar. TCO tillstyrker eller har inga invändningar mot merparten av förslagen som utredningen lägger fram. Även om utredningen inte lägger fram ett finansierat förslag om det ser vi positivt på utredningens bedömning att inkomsttaket bör höjas från 7,5 till 10 prisbasbelopp. TCO vill se en höjning av inkomsttaket i den tillfälliga föräldrapenningen för att fler ska erhålla inkomstbortfallstrygghet motsvarande gällande ersättningsnivå och för att det kan bidra till ett mer jämställt föräldraskap, mer jämställda förutsättningar i arbetslivet och ekonomisk jämställdhet.

Det finns dock ett par förslag i utredningen som TCO avstyrker. Läs hela remissvaret på länken nedan.

TCO:s yttrande över Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB SOU 2022:31

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell