TCO:s remissvar på betänkandet Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida

Jämställdhet

Remissvar

2023-12-19

Utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida har haft ett viktigt uppdrag och lägger fram flera förslag som kommer att avsevärt förbättra tryggheten för gravida när de genomförs. Det är angelägna förslag för gravidas ekonomiska trygghet och hälsa som innebär förflyttning i riktning mot ökad jämställdhet gällande de jämställdhetspolitiska delmålen ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa.

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida (SOU 2023:23) från utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida – ett modernare regelverk.

Ett antal angelägna förslag

TCO ställer sig positiva till många förslag, särskilt angeläget är:

  • Förtydligande i sjukpenningregelverket att en gravid inte ska anses vara frisk om en person som inte är gravid hade ansetts vara sjuk med motsvarande symtom och arbete.
  • Höjt inkomsttak (10 prisbasbelopp) för beräkning av graviditetspenning som legat kvar på en lägre nivå (7,5 prisbasbelopp) när taket i andra socialförsäkringar höjts. Det är välbehövligt så att fler gravida omfattas av ekonomisk trygghet på acceptabel nivå. Det ligger inte i linje med Sveriges jämställdhetspolitiska mål att inkomsttaket för en ersättning som endast kan tillfalla kvinnor är lägre än för socialförsäkringsförmåner som kan tillfalla både kvinnor och män.
  • Införande av en icke-behovsprövad graviditetspenning den sista tiden innan förlossningen. Det finns ett tydligt behov av vila inför förlossningen och en gravid kvinna (eller ett blivande föräldrapar) ska inte behöva välja mellan vila inför förlossningen och ledig tid tillsammans med barnet efter förlossningen.
  • Den nya föreslagna icke-behovsprövade graviditetspenningen föreslås ges fram till dagen före faktisk förlossning, så att även gravida som går över tiden kan känna sig trygga i vetskapen om att de har ekonomiskt skydd och kan vila fram till förlossningen. Som regelverket för graviditetspenning ser ut idag finns det en orättvisa och onödig otrygghet för de gravida kvinnor som går över tiden och föder barn vid senare datum än planerad förlossning.


På länken nedan hittar du TCO:s synpunkter på förslagen i betänkandet:

Ett Modernare Socialförsäkringsskydd För Gravida S202301906 TCO

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell