Lättare deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor

TCO

Remissvar

2021-06-21

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss och inkommer härmed med följande synpunkter.

I promemoria föreslås bland annat att deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i begränsningsförordningen höjs. För demonstrationer utomhus föreslås ett särskilt deltagartak som möjliggör fler deltagare än vad som annars skulle vara möjligt.

TCO tillstyrker förslagen som avser allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och demonstrationer i denna remiss och hänvisar till tidigare lämnade principiella synpunkter avseende promemoriorna Covid-19-lag (S2020/09214) och Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid 19 (S2021/01499).

Med tanke på förslaget om en ny bestämmelse (3 kap. 2 § sista stycket) som enbart avser demonstrationer (utomhus) och att detta nu ges en självständig betydelse anser TCO att det bör preciseras vad som avses med demonstration i förordningens mening.

Därutöver vill TCO tillägga att det hade varit av stort värde om det i konsekvensanalysen även hade inkluderats en bedömning av förslagets konsekvenser för kvinnor respektive män samt för jämställdheten.

 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan