Omställning och vidareutbildning på den finska arbetsmarknaden

Blogg

2021-12-03

För några veckor sedan träffade jag och TCO:s internationella sekreterare Mika Domisch en representant från Finlands tjänstemannaorganisation STTK för att diskutera våra länders respektive omställningssystem, och system för vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi visste sedan tidigare att det finska systemet innehåller flera spännande och kreativa inslag som vi kan ha nytta av i vårt tänkande kring det svenska omställningssystemet.

I Finland finns sedan 2019 en partsgemensam fond – Sysselsättningsfonden – som bland annat förvaltar arbetslöshetsförsäkringen och ett studiestöd för yrkesaktiva, vuxenutbildningsstödet. Det finska stödet har flera likheter med det studiestöd som de svenska parterna förhandlat fram, vad gäller syfte, kvalifikationskrav och varaktighet. Till skillnad från det kommande svenska omställningsstudiestödet är det finska vuxenutbildningsstödet en del av det offentliga socialförsäkringssystemet.

Även om det finska systemet bara har varit i drift sedan 2019 fick vi ta del av några finska erfarenheter av ett verksamt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Den kvinnliga dominansen bland de studerande med vuxenutbildningsstöd i Finland är slående, 76 procent av de cirka 27 000 personerna med vuxenutbildningsstöd under 2020 var kvinnor. Majoriteten, 52 procent, var också i åldersspannet 31 till 40 år och en stor andel (34 procent) jobbade i sociala eller hälsovårdande yrken.

STTK berättade att flera viktiga frågor väckts under det senaste året, till exempel att fler män och personer i den privata sektorn behöver övertygas om att vidareutbilda sig, eftersom de löper en jämförelsevis större risk för arbetslöshet på grund av samhällets digitalisering och den pågående förändringen av våra arbetssätt. STTK ser även ett behov av förbättrade möjligheter att kombinera arbete och studier vilket, liksom i Sverige, efterfrågas av många medlemmar.

Åter i Sverige driver TCO bland annat frågan om ett utbildningssystem som kan ge tjänstemännen de utbildningar som de behöver för att kunna utvecklas i takt med behoven inom sin bransch, och på arbetsmarknaden i stort. TCO har tidigare visat att många tjänstemän anser att de kurser som de behöver för sin vidareutbildning och kompetensutveckling saknas i det svenska utbildningssystemet.

När vi träffar STTK står det klart att de har ett liknade problem med utbildningsutbudet och att utbudet av kurser och utbildningar på olika sätt inte fullt ut tillfredsställer de behov som finns på arbetsmarknaden. Det finska omställningssystemet kommer efter årsskiftet att kompletteras med en ny organisation, som på svenska kommer att heta Servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets uppdrag blir att stödja producenter av kompetens- och sysselsättningstjänster samt ge utvecklingen av tjänsterna kontinuitet. Servicecentret ska rikta sig till utbildningsanordnare, högskolor, myndigheter och andra aktörer som utför tjänster för "kontinuerligt" lärande – motsvarande vårt livslånga lärande. Servicecentret ska även kunna finansiera riktade tjänster och bevilja stöd för att anordna utbildningar. Servicecentret ska använda "prognostiseringsuppgifter och den regionala lägesbilden" till grund för sina beslut.

Även om vi gör flera saker olika i Sverige och Finland så är det inspirerande att få en inblick i den finska modellen och hur de tar sig an de utmaningar som omger det livslånga lärandet. Vi från TCO och STTK gör liknande analyser av behovet av ett utbildningsutbud som möter efterfrågan på arbetsmarknaden. Men Finland ligger sannolikt något före Sverige i arbetet med ett system för vidareutbildning och kompetensutveckling vilket gör det högintressant för oss på TCO att följa utvecklingen i vårt östra grannland.

Förresten, vi träffade STTK i Teams men har du den stora lyckan att resa till Helsingfors IRL så missa inte att besöka Kelas gamla huvudkontor på Nordenskiöldsgatan 12. Kela är den finska myndighet – eller Folkpensionsanstalten som myndigheten heter på svenska – som i grova drag motsvarar Försäkringskassan. Men det är för den fantastiska kulturhistoriska upplevelsen att se en byggnad av Alvar Aalto man ska besöka Kela.

Jag rekommenderar att du bokar en guidad visning.

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström