Remissvar Covid-19-lag

TCO

Remissvar

2021-12-23

TCO har erhållit promemorian Covid-19-lag på remiss. I promemorian föreslås en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19. Enligt TCO så innebär den föreslagna lagstiftningen omfattande möjligheter för regeringen att på olika sätt inskränka såväl enskildas frihet som mötes- och demonstrationsfriheten. Det innebär att stor försiktighet behöver iakttas när sådana åtgärder vidtas.

TCO avstyrker det av promemorians förslag som skulle ge regeringen en möjlighet att meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas, då detta skulle innebära en alltför långtgående begränsning av mötes- och demonstrationsfriheten.

De åtgärder som vidtas med stöd av lagen kan därutöver få stora ekonomiska konsekvenser för de verksamheter som berörs och de som är anställda där. TCO vill därför påminna om betydelsen om att sådana inskränkningar kompletteras med insatser för att ekonomiskt stötta de företag, företagare och arbetstagare som berörs.

Ett perspektiv som saknas i promemorian är arbetslivet och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. TCO vill därför särskilt uppmärksamma den konflikt som kan uppstå mellan individens skyldighet att förebygga smittspridning och arbetsgivarnas arbetsledningsrätt. I promemorian har det inte heller gjorts någon analys av hur covid-19-lagen förhåller sig till arbetsmiljölagstiftningen. En sådan analys bör ske i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Med hänsyn till den fortgående spridningen av covid-19 anser TCO att lagstiftningen bör träda i kraft tidigare än den 15 mars 2021.

Läs hela remissvaret här.