Centerstämman om skattereform

Samhällsekonomi

Blogg

2019-09-30

På helgens centerstämma i Karlstad slog partiet fast att en bred skattereform ska genomföras. Det är bra. Centerpartiet bör nu fokusera på att få igång arbetet för en samlad reform istället för enskilda skattesänkningar som gör ett spretigt och krångligt system ännu mer spretigt och krångligt.

I helgen gick Centerpartiets partistämma av stapeln i Karlstad. Under fyra dagar har partirepresentanter från hela landet samlats för att besluta om riktningen för politiken under de kommande åren. I politikens inriktning slogs återigen fast att en bred skattereform, bland annat med syfte att förenkla, ska genomföras.

I och med Januariavtalet har Centerpartiet ett avgörande inflytande över landets politik. I januariavtalet ingår en bred skattereform som en viktig punkt. 

Redan under förra partistämman 2017 enades Centerpartiet om en ny skattereform med inriktningen att minska skatten på arbete, öka konkurrenskraften och därigenom trygga välfärdens framtida finansiering. Sänkta skatter på jobb och företagande skulle finansieras bland annat med att höja skatten på konsumtion och genomföra en grön skatteväxling. TCO är mycket glada att detta nu slås fast i Januariavtalets fjärde punkt. Men mandatperioden är kort och en samlad skattereform tar tid att genomföra.

 Därför bör Centerpartiet nu fokusera sitt skattepolitiska arbete i första hand på att sätta igång processen för en bred skattereform. Alla de andra skattefrågorna, såsom exempelvis nedsatt fastighetsskatt för den som flyttar in i en bostad som tidigare stått tom, eller särskilt grundavdrag för dem som bor i glesbygd bör vänta tills de kan vägas in i en samlad syn på bostadsbeskattningen eller inkomstskatterna.

Tillsätt istället en expertutredning, en skatteutredning utgör ett nödvändigt underlag för en politisk överenskommelse för långsiktigt stabila spelregler för jobb och företagande i hela landet och därmed välfärdens långsiktiga finansiering. Det är ofta frestande att föreslå särskilda skatteregler som istället för enkelhet skapar krångel och avvikelser. När nu stämman slagit fast inriktningen är det hög tid att inleda arbetet med en samlad och bred skattereform.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter