En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46

Remissvar

2021-04-09

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet En gemensam angelägenhet och inkommer med följande yttrande.

Jämlikhetskommissionens betänkande är mycket brett, och innehåller såväl värdefulla och användbara översikter, fakta och bakgrundsinformation, som en mycket lång rad bedömningar, rekommendationer och förslag.

Rekommendationer och förslag finns för flertalet politikområden, och omfattar såväl breda reformskisser som ändringar av detaljer. Dock finns endast åtta konkreta förslag i betänkandet. Resterande förslag och rekommendationer behöver antingen beredas i nya utredningar, eller finns som liknande förslag i andra utredningar eller ingår i andra processer. TCO yttrar sig därför inte om de enskilda förslagen och rekommendationerna utan avger ett yttrande på principiell nivå.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter