En ny riksbankslag, SOU 2019:46

Remissvar

2020-04-16

TCO tillstyrker utredningens förslag om att en helt ny riksbankslag införs där samtliga bestämmelser i den gamla lagen har setts över. TCO anser att den självständiga Riksbanken med ett tydligt inflationsmål i huvudsak har fungerat väl för svensk ekonomisk utveckling. Det har bland annat varit en viktig del i att svensk lönebildning i huvudsak fungerat väl.

TCO välkomnar därför också att den nya lagen förtydligar och fastslår även gällande praxis som vuxit fram.

TCO tillstyrker att det i den nya riksbankslagen förtydligas att Riksbanken ingår i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och därmed har uppgifter reglerade i den svenska riksbankslagstiftningen i enlighet med de viktigaste unionsrättsliga reglerna. Det är bra att detta uttryckligen framgår av den svenska lagstiftningen.
TCO delar utredningens bedömning att den nya lagstiftningen inte ska möjliggöra införande av euron som valuta utan vidare lagändringar.

TCO tillstyrker att Riksbankens oberoende även avspeglas genomföreslagna förändringar i regeringsformen. TCO instämmer i att regeringsformen ska avspegla hur Sverige styrs, bland annat Riksbankens oberoende ställning.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter