Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

Samhällsekonomi

Remissvar

2020-04-08

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget och inkommer härmed med följande yttrande.

TCO anser att ruttjänster är en viktig del i en politik för att underlätta människors livspussel. Avvikelser i skattesystemet behöver vara såväl legitima som effektiva. Varje förändring måste vägas mot frågan om detta ur ett allmängiltigt perspektiv är en legitim skattenedsättning samtidigt som effektiviteten i rutavdrag som metod måste vara uppfylld.

Skattereduktioner innebär ett skattebortfall. Dessa pengar har alltid en alternativ användning, antingen i form av andra skattesänkningar eller som utgifter. Exempelvis måste argumentet att en skattereduktion på en viss tjänst skapar nya jobb vägas mot hur många jobb som kunde skapas genom alternativ användning.

Enligt Januariavtalet ska rutavdraget utökas med fler tjänster, taket höjas och en särskilt utvidgning ske för äldre personer. En utredning har därför tillsatts, som ska lämna förslag på hur detta ska genomföras.

TCO anser att systemet med rutavdrag, skattereduktion med halva arbetskostnaden för vissa hushållsnära tjänster, är viktigt och just därför behöver värnas från förslag som riskerar att underminera legitimiteten för systemets grunduppgift.

TCO avstyrker att utredningens förslag genomförs.

Utredningen har haft mycket tydliga direktiv om att lägga fram förslag till hur taket ska höjas och vilka tjänster som ska tillföras. TCO har inga särskilda kommentarer och invändningar kring hur utredningens förslag som sådana är utformade, men kan konstatera att utredningens förslag har utformats så begränsat som direktiven har angett.

TCO anser att rutavdraget bör reformeras så att det blir mer träffsäkert, effektivt och legitimt. Ett förslag för att åstadkomma det är att införa ett tak för rutavdraget per arbetstimme.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter