Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-12-22

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering. I promemorian föreslås att skatte- och avgiftsfriheten förlängs 1 jan 2022-31 mars 2022.

TCO tillstyrker förslaget.

TCO anser dock att skatte- och avgiftsfriheten redan nu bör förlängas till 2022-06-30. Varje gång skattefriheten löper ut behöver detta kommuniceras till de anställda och eventuell fri parkering måste registreras för beskattning, arbetsgivaravgift betalas in. När sedan skatte- och avgiftsfrihet införs retroaktivt ska detta rättas. Givetvis kan också den tidsmässiga luckan påverka både erbjudande om parkering och dess utnyttjande.

Ingen vet i dagsläget om 31/3 är en tidpunkt då det verkligen är lämpligt att återgå till beskattning av parkeringsförmån. För att slippa ytterligare vändor med upphörande och återinförande med retroaktiv verkan förefaller det lämpligt att redan nu sätta tidsperioden till 2022-06-30.

 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter