Förlängt växa-stöd

Samhällsekonomi

Remissvar

2019-03-07

TCO har beretts tillfälle att lämna yttrande över promemorian ”Förlängt växa-stöd”. TCO avstyrker förslaget.

TCO har i tidigare remissvar om införande av växa-stöd samt utvidgat växa-stöd invänt att systemet med växa-stöd är krångligt, svårt att tillämpa och kan motverka sitt syfte genom att en tillfällig anställning diskvalificerar för att få stödet om denna senare följs av en ny anställning.

Regelverket för tidsgränser och beloppsgränser är snårigt. Någon utvärdering av det befintliga stödet finns inte som kan ge underlag för i vilken utsträckning detta faktiskt har bidragit till att anställningar har tillkommit som annars inte skulle ha skett. 

Promemorian innehåller heller ingen bedömning av vilka konsekvenser för nyanställningar i företag utan anställda som den nu föreslagna förlängningen av nedsättningen från 12 till 24 månader skulle kunna medföra.

Det finns goda skäl att ha så generella skatteregler som möjligt, och därmed gynna principen om breda skattebaser för låga skattesatser. Detta är inte det enda nu aktuella förslaget till nya ändringar i debiteringen av arbetsgivaravgifter. Istället för att ytterligare krångla till skattesystemet och göra det än mer oöverskådligt och därmed svårt att tillämpa, inte minst för mindre företag, avstyrker vi införandet av förlängt växa-stöd med hänvisning till arbete för en bred skattereform.

 

Läs hela remissvaret här.