Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-12-22

TCO välkomnar att Finansdepartementet nu vidtar åtgärder för att förändra lagstiftningen vid renodling av tjänstepensionsverksamhet och tillstyrker, med nedanstående undantag, de föreslagna ändringarna i promemorian.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och upphöra att gälla den 1 januari 2023. Bestämmelserna får enbart tillämpas på överlåtelser av försäkringsbestånd som genomförs under 2022.

TCO anser inte att det aktuella förslaget om undantag från skattekonsekvenser vid delbeståndsöverlåtelse ska vara tidsbegränsat.

TCO saknar även förslag om undantag för stämpelskatt när fast egendom överlåts i samband med beståndsöverlåtelse och anser att den frågan bör utredas närmare.

Läs hela remissvaret här. 

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana