Kontroll för ökad tilltro

Samhällsekonomi

Remissvar

2020-10-23

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU2020:35) från Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen.

De allmänna socialförsäkringarna och välfärdssystemen är centrala för inkomsttrygghet och olika former av stöd till personer i behov av vård eller sociala insatser. Många gånger befinner sig de som är i behov av stöd från välfärdssystemen i mycket sårbara och utsatta situationer och är beroende av stöd för att kunna leva ett värdigt och aktivt liv. Brottslighet och missbruk av socialförsäkringar och allmänna välfärdssystem innebär inte bara stora samhällskostnader, utan också att allmänhetens tilltro till och stöd för allmänna socialförsäkringar och välfärdssystem skadas. På sikt kan detta leda till minskat politiskt stöd och minskad legitimitet och att socialförsäkringar och välfärdssystemen urholkas, vilket främst kommer att drabba de som behöver dem mest. För TCO är det därför centralt att brottslighet och missbruk av socialförsäkringar och allmänna välfärdssystem förebyggs och förhindras.

TCO delar utredningens bedömning att det krävs långsiktighet, kontinuitet och ett sammanhållet kontrollarbete för välfärdssystemen som helhet. TCO tar dock inte ställning till utredningens förslag att inrätta en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt att det skapas ett system med transaktionskonton som administreras av den nya myndigheten.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois