Lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-06-21

TCO har beretts möjlighet att avge yttrande över utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut och inkommer härmed med följande yttrande.

TCO avstyrker att förslaget införs. TCO anser en bred skattereform, i enlighet med januariavtalet, ska genomföras där det samlade uttaget av skatt kan ges en logisk och förutsägbar utformning. Det är angeläget inte minst för att legitimitet och tillit till skattesystemet är en förutsättning för välfärdens finansiering långsiktigt.

Därutöver hänvisas till remissyttrande från Finansförbundet.

Läs remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter