Lite mer likvärdigt för kommunerna

Samhällsekonomi

Blogg

2019-05-17

Gärna förbättrad kostnadsutjämning, men sen en rejäl skatteutjämningsreform! Det är den korta sammanfattningen av TCO:s remissvar på SOU 2018:74 Lite mer Lika.

Ett väl fungerande skatteutjämningssystem är en viktig princip. Alla invånare måste kunna få äldreomsorg eller utbildning efter sina egna behov, inte grannarnas lönekuvert. Eller beroende av om många grannar också behöver äldreomsorg.

TCO anser därför att det är viktigt att kommuner och landsting har likvärdiga förutsättningar att finansiera vård, omsorg, utbildning, kollektivtrafik och övriga kommunala åtaganden. Medborgarnas tillgång till service ska inte avgöras av vare sig inkomstnivå eller servicebehov hos övriga invånare i kommunen. Därför stöder TCO de grundläggande principerna bakom utjämningssystemet inklusive den statliga finansieringen.

Kommunalskatten finansierar största delen av välfärdstjänsterna till medborgarna som barnomsorg, skola, äldreomsorg, sjukvård, kollektivtrafik osv. Två tredjedelar av inkomsterna till välfärden kommer från den kommunala inkomstskatten, vilket är över 700 miljarder. För att fördela resurserna och ge varje kommun förutsättningar att finansiera välfärdstjänsterna på ett likvärdigt sätt finns statsbidragen, inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen.

Ändå skiljer det 6 kronor på varje hundralapp man får i lön mellan den högsta och lägsta skattesatsen. Det betyder att en polis eller grundskollärare i Dorotea eller Munkedal som tjänar 30 000 per månad betalar hela 1 300 kronor mer i skatt per månad än en som bor i Vellinge eller Solna. Detta utan att det kan anses avspegla aktiva politiska prioriteringar i service- och avgiftsnivåer.

Att reformera kostnadsutjämningen, den del av systemet för finansiering av välfärdstjänsterna som ska fånga in opåverkbara skillnader i förutsättningarna vad gäller kostnad för verksamheten är inte tillräckligt. Inte minst mot bakgrund av att den ekonomiska pressen på kommunerna kommer att fortsätta öka framförallt på grund av fler äldre. Det vore djupt olyckligt om kommunerna lämnades åt fortsatta kommunalskattehöjningar.

TCO anser därför att en bred översyn av systemet för utjämning och finansiering av de kommunala verksamheterna bör tillsättas. Denna bör arbeta i anslutning till processen med den breda skattereform som aviserats. Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter