Mikroföretagarkonto SOU 2021:55

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-11-01

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen. TCO avstyrker förslaget. Ett mikroföretagarkonto bör inte införas.

Förslaget innebär att vid låga inkomster blir beskattningen högre, på riktigt låga inkomster avsevärt högre, än konventionell beskattning med den föreslagna modellen. Om näringsverksamhet på låg nivå däremot kombineras med inkomst av tjänst kan beskattningen redan vid relativt modesta inkomster bli lägre än vid konventionell beskattning, vid högre inkomst av tjänst rejält förmånligt.

Orsaken till utredningens uppdrag är att göra steget in i företagande enklare, att underlätta att komma i gång och driva näringsverksamhet i mindre skala. Sommarlovsentreprenörer, extraknäckande pensionärer och personer inom plattformsekonomin anges som exempel på målgrupp. Förslaget har en övre omsättningsgräns på 120.000 kronor. För att mer varaktigt kunna försörja sig krävs därför att företagandet antingen som komplement till traditionell anställning eller exempelvis studiestöd.

Det är enbart om det kombineras med en relativt hög annan beskattningsbar inkomst som mikroföretagarkonto inte leder till en påtagligt högre beskattning än vid konventionell beskattning av enskild näringsverksamhet. För den anvisade målgruppen leder dock förslaget till högre, ofta betydligt högre, skatt.

Förslaget till mikroföretagarkonto är dock inte kombinerat med förenklingar av bokföringsplikt och mervärdesskatteregler, vilka är de som utgör de stora regelbördorna för mycket små företag.

Utredaren drar slutsatsen att förslaget inte bör genomföras, då det i övrigt inte går att göra tillräckligt stora förenklingar. Vi delar helt denna uppfattning.

TCO vill därutöver betona att förslaget inte bör genomföras då den huvudsakligen tilltänkta målgruppen i så fall måste avrådas, eftersom systemet skulle innebära påtagligt högre beskattning för dem.  Förslaget är enbart tillämpligt för den som har en enskild näringsverksamhet som komplement till löneinkomst, och därmed skulle få likvärdig eller lägre beskattning. I de fall löneinkomsten är huvudinkomst och det går att välja mellan en extra anställningsinkomst eller ”fakturering” av en extra inkomst innebär förslaget att det skulle gå att göra en påtaglig skattevinst genom att välja mikroföretagarkonto istället för traditionell enskild firma, och utgöra ett alternativ till ett fåmansaktiebolag. Och det är inte syftet med förslaget.

 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter