Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Samhällsekonomi

Remissvar

2019-03-13

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian. Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga. TCO avstyrker förslaget.

Förslaget innebär ytterligare minskad enhetlighet i skattesystemet. Olika nedsättningar av arbetsgivaravgifterna av större eller mindre slag har genomförts och flertalet av dem har sedan avskaffats. Utvärderingar visar entydigt att dessa har en helt begränsad effekt på sysselsättningen i stort och i den grupp som nedsättningen ska gynna, i förhållande till skattebortfallet.
 
Skälet för nedsättningen är att underlätta för ungdomars inträde på arbetsmarknaden genom att det ska bli billigare med sommarjobb och helgjobb. Samtidigt anges att det noga behöver följas vilka effekter denna nedsättning kan få på ungas skolgång.
Att nedsättningen medför ytterligare moment av regelkrångel, vilket är betydelsefullt främst för småföretag, är uppenbart då en stor del av promemorians text handlar om hur denna nedsättning ska hanteras i förhållande till övriga nedsättningar av arbetsgivaravgifterna som finns, inklusive den samtidigt remitterade förlängningen av växa-stöd.
 
Något underlag finns inte i promemorian för hur stor ökning av sysselsättningen för personer mellan 15 och 18 år förslaget väntas medföra. Nedsättningen innebär statiskt ett skattebortfall på 450 miljoner, en halv miljard. Någon alternativ användning av dessa i syfte att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden har inte analyserats.
Mot bakgrund av att förslaget i enlighet med befintlig forskning och beprövad erfarenhet inte kan anses vara ett effektivt sätt att underlätta för ungas inträde på arbetsmarknaden avstyrker TCO förslaget.
 
Detta är inte det enda nu aktuella förslaget till nya ändringar i debiteringen av arbetsgivaravgifter. Istället för att ytterligare krångla till skattesystemet och göra det än mer oöverskådligt och därmed svårt att tillämpa, inte minst för mindre företag, avstyrker vi nedsättning av arbetsgivaravgifter med hänvisning till arbetet för en bred skattereform.
Eva Nordmark, ordförande TCO
Karin Pilsäter, utredare TCO
Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter