Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Samhällsekonomi

Remissvar

2020-11-17

TCO har beretts möjlighet att avge yttrande över Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88. TCO tillstyrker att staten får hela ansvaret för assistansen.

Uppdelningen mellan stat och kommun utifrån antal timmars grundläggande behov har medfört att likvärdigheten kan brista. Insatser enligt LSS föreslås fortsatt vara ett helt kommunalt ansvar och det innebär att det är två olika huvudmän för personer som beviljas insatser enligt båda systemen. TCO förordar ändå utredningens modell att ha ett enhetligt huvudmannaskap för assistansen som sådan.

TCO tillstyrker att det ställs som villkor för att beviljas tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans att nivåerna på de anställdas lön, försäkringar och pension minst följer ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare. Det är centralt för kvaliteten i denna typ av välfärdsverksamhet att den som utför arbetet har goda villkor. TCO har särskilt kommenterat villkoret angående pension, läs i bifogat remissvar.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter