Remissvar angående betänkandet Rutavdrag för äldre, SOU 2020:52

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-01-21

TCO anser att systemet med rutavdrag, dvs. en skattereduktion med halva arbetskostnaden för vissa hushållsnära tjänster, är viktigt för att underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och ansvar för familjeliv. TCO avstyrker utredningens förslag om ett särskilt rutavdrag för äldre. Rut behöver värnas från förslag som riskerar att undergräva legitimiteten för systemets grunduppgift

Utredningen har lagt förslag som innebär en ordning med särskilda rutavdrag för äldre för tjänster som bland annat avser sällskap, matlagning och bakning samt rastning och passning av sällskapsdjur. TCO befarar att ett genomförande av ett sådant förslag riskerar att undergräva legitimiteten för systemets grunduppgift och dessutom skapa otydliga gränser mot det offentligas ansvar för exempelvis äldreomsorg.

Istället anser TCO att rutavdraget bör reformeras så att det blir mer träffsäkert mot sitt ursprungliga syfte samt effektivt och legitimt.

TCO avstyrker utredningens förslag.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter