Remissvar om utredningen Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare, SOU 2020:50

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-01-15

TCO tillstyrker att utredningens alternativa förslagspaket genomförs. Ett avskaffande av expansionsfonden skulle kunna vara till stor nackdel för vissa typer av näringsverksamhet. Dessa, visserligen komplicerade regler för expansionsfonden, är i praktiken dock inte aktuella för många näringsidkare, och dessutom frivilliga.

TCO är i och för sig positivt till att utöka och förlänga möjligheten till avsättning till periodiseringsfonden men eftersom detta föreslås i kombination med, och som konsekvens av, att expansionsfonden avskaffas anser TCO att frågan om storlek på avsättning till periodiseringsfond istället bör beaktas i en samlad skattereform.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter