Remissvar på Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen 2024

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-07-05

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen 2024 Fi2023/01512.

TCO tillstyrker promemorians förslag.

Vid nedsättningens införande 2019 avstyrkte TCO förslaget. Differentierade arbetsgivaravgifter synes vara en mindre effektiv modell för att gynna sysselsättning.

Mot bakgrund av det svårbedömda ekonomiska läget kan det dock finnas skäl att inte genomföra ändringen från 1 januari 2024, det vill säga ändå behålla nedsättningen under 2024 i syfte att underlätta för feriejobb i ett svagt konjunkturläge. Detta bör regeringen beakta vid bedömning om genomförande i kommande budgetproposition.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter