Remissvar på Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna inför budgetpropositionen 2024

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-07-05

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna inför budgetpropositionen 2024.

I promemorian föreslås att tidsgränsen för skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner ska utvidgas till att gälla under högst sju år.

 

I promemorian föreslås förändrade regler för hur avdraget på de sociala avgifterna får göras vad gäller anställda som arbetar med FoU respektive för avdraget på egenavgifterna för enskild näringsidkare.

 

TCO tillstyrker förslaget.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter