Remissvar på Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-07-05

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024 (Fi2023/01516).

I promemorian föreslås att tidsgränsen för skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner ska utvidgas till att gälla under högst sju år.

TCO tillstyrker förslaget.

Det är viktigt att Sveriges skatteregler för denna typ av kompetens är konkurrenskraftiga i förhållande till förutsättningar i jämförbara länder. Detta bidrar till att stärka Sverige som en bra plats för lokalisering av exempelvis huvudkontor och forskningsverksamhet.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter