Remissvar på Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-07-05

TCO har beretts tillfälle att yttra sig om promemorian Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024.

TCO vill inledningsvis framföra att det ekonomiska läget är såväl bekymmersamt som svårbedömt. Det är avgörande att inflationen stabilt förankras tillbaka på en låg nivå, samtidigt som arbetslösheten mycket väl kan börja stiga och välfärdens finansiering måste säkras. Av detta skäl är finanspolitikens utformning en mycket grannlaga uppgift.

TCO prioriterar i detta läge att välfärdens finansiering säkras genom förstärkta generella statsbidrag, och att insatser för att stödja individer som står utanför arbetsmarknaden riktas specifikt med förstärkta insatser.

 

Läs hela remissvaret.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter