Remissyttrande avseende Skattelättnad för arbetsresor, SOU 2019:36

Samhällsekonomi

Remissvar

2019-10-29

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget i SOU 2019:36, Skattelättnad för arbetsresor. Utredningens huvudförslag är att dagens system för reseavdrag ersätts med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. 

TCO tillstyrker utredningens huvudförslag (10.2).

Konstruktionen möter uppdraget att ha ett system som i högre grad gynnar resor med låga utsläpp av växthusgaser, gör det möjligt att pendla även där kollektivtrafik saknas, bidrar till regionförstoring och därmed arbetsmarknadens funktionssätt samt minskar skattefelet.

Vidare anser TCO att det är rimligt att skattelättnaden utformas som en skattereduktion, i och med att kostnaden för resan är lika stor oavsett om pendlaren har en högre eller lägre marginalskattesats.

TCO finner avgränsningen 30 – 80 km och beloppet 60 öre rimliga. Även de föreslagna reglerna för större skattereduktion då kollektivtrafikalternativ saknas förefaller rimligt avvägda (10:3–10:6).

Vi vill därutöver påpeka att beskattningsvillkoren för egen bil som används i tjänsten kan behöva ses över mot bakgrund av att konsekvensen av det omlagda reseavdraget kan behöva bli att arbetsgivaren istället ersätter kostnader för resan till och från arbetet i många fall.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter