Skattelättnad för cykelförmån

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-06-22

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Skattelättnad för cykelförmån. TCI avstyrker förslaget.

TCO avstyrker att promemorians förslag genomförs. Detta är ännu ett sätt att krångla till skattesystemet. TCO anser att det i mesta möjliga mån bör undvikas att införa olika möjligheter till ”fringisar” särskilt genom bruttolöneavdrag.

Skälen att avstyrka förstärks av att detta är en extra krånglig metod då arbetsgivaren också förutsätts ägna sig åt cykelhantering som för de flesta arbetsgivare ligger vid sidan av kärnverksamheten.

Förslaget anges syfta till att öka cykelpendlingen till och från arbetet, men det finns inte något krav på att så sker för att skattelättnad ska ges. Enligt förslaget går det till och med att kombinera med reseavdrag för bilpendling.

Ur allmän friskvårdssynpunkt är förslaget också märkligt genom att den som är intresserad av just en cykel i stället för exempelvis en roddmaskin eller motionscykel för sin fritidsverksamhet får denna betald till stor del av skattebetalarna oaktat motionsnytta.

Det måste också te sig märkligt att de som inte kan cykla men istället pendlar med kollektivtrafik inte kan få motsvarande förmån.

Förslaget är till sin utformning kraftigt mer gynnsamt för personer med högre inkomster, och därmed marginalskatt samtidigt som de inte förlorar något i socialförsäkringsförmåner medan personer med
lägre inkomster får en avsevärt mindre subvention samtidigt som de förlorar pensionsrätter och socialförsäkringsförmåner.

I stället bör regeringen påbörja arbetet för att kunna genomföra en bredare skattereform. En sådan bör ha som utgångspunkt att leda till lägre skatt på arbete.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter