Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden

Samhällsekonomi

Remissvar

2020-04-08

TCO har beretts tillfälle att yttra oss över promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden. I denna föreslås att personer bosatta i vissa kommuner ges en skattereduktion på 1 675 kronor per år.

TCO avstyrker förslaget.

I promemorian anges att det kan finnas lägesnackdelar med att bo vissa områden. Dessa kan vara högre kommunalskatt, längre avstånd, låg befolkningstäthet och sämre tillgång till service. Det finns dock inte något samband mellan aktuell kommunalskattesats och den föreslagna skattereduktionen.  Inte heller utgör en skattereduktion på 140 kronor per månad något alternativ när  tillgång till välfärdstjänster eller kommunikationer är sämre. Istället blir bara inkomstskatterna än mer oöverskådliga och svårförståeliga.

Det offentligfinansiella skattebortfallet på 1.35 miljarder skulle sannolikt kunna göra betydligt större nytta för dem som har nackdelar av exempelvis långa avstånd till vårdcentralen eller låg tillgänglighet till fast läkare på densamma genom utvidgade möjligheter till färdtjänst eller riktade satsningar på primärvården.

TCO anser att  istället för denna typ av symboliska skattesänkningar, som i praktiken bara ytterligare krånglar till systemet, bör regeringen  prioritera att sätta igång arbetet med en bred skattereform. 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter