Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-02-10

TCO anser att det är befogat att som ekonomisk stimulansåtgärd införa en tillfällig skattereduktion i syfte att såväl tidigarelägga som utöka investeringar som leder till produktivitetsökningar och utveckling i företagen. Detta är särskilt viktigt för sådana verksamheter som är i stort behov av omställning i ny riktning efter pandemin.

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021, Fi2020/04897.

TCO  tycker att det är ett förslag i rätt riktning och tillstyrker förslaget till skattereduktion i avsnitt 4.1 - 4.2.

Det är viktigt att personalen inkluderas i utbildning och utveckling kring ny teknik så att omställningskraften blir stor. Vi har därför i vårt remissvar uppmanat regeringen att komplettera skattereduktionen med stimulanser till kompetensutveckling.

TCO har inte yttrat sig över övriga punkter i promemorian.

Läs hela remissvaret här. 

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter