TCO: Nu måste regeringen ge besked om välfärden

Samhällsekonomi

Debattartikel

2020-08-27

I en mycket osäker värld behöver välfärdens finansiering ges ett stadigt ankare. I budgetpropositionen för 2021 bör kommuner och regioner garanteras att staten täcker både bortfallet av kommunal inkomstskatt som blir effekten av arbetslösheten, och de extra kostnader som pandemin orsakar, skriver Therese Svanström i Dagens samhälle.

Det ekonomiska läget inför hösten 2020 är mycket svårbedömt, utvecklingen styrs av ett virus som orsakar och kraftigt förstärker den ekonomiska nedgången. En av de mest angelägna satsningarna och tydliggörandena som staten kan göra i krisen är att hålla uppe de offentligfinansierade verksamheterna inom vård, omsorg och utbildning.

Det finns ett mycket stort uppdämt behov av andra vårdinsatser, när trycket från coronavården minskar. Det gäller både redan planerad, uppskjuten vård och mycket nya behov, inte minst psykisk ohälsa och vårdbehov där människor på grund av pandemin inte sökt vård. Samma sak gäller för exempelvis socialtjänsten och skolan.

Samtidigt innebär den ökande arbetslösheten att kommuners och regioners huvudintäktskälla, den kommunala inkomstskatten, minskar jämfört med föregående och innevarade år och tidigare prognoser för nästa år.

Hittills har en mycket lång rad beslut om tillfälligt ökade statsbidrag, generella såväl som riktade, fattats. För 2020 räcker alltså pengarna. Däremot är det mycket olyckligt med så ryckiga besked, det är inte vettigt att planera sjukvård, skola och äldreomsorg vecka för vecka.

Redan tidigare fanns ett växande glapp i finansieringen av välfärden i prognoserna för 2021 och framåt, främst beroende av en åldrande befolkning.

Det är djupt olyckligt att de viktiga välfärdsverksamheterna, utbildning, sjukvård och omsorg, inte har rimlig finansiering och stabila planeringsförutsättningar. Kom ihåg att rikspolitikens sifferbingo kring statsbidragen till kommuner och regioner redan satt igång innan pandemin slog till.

Samtidigt är detta verksamheter där stabila och långsiktiga planeringsmöjligheter är helt avgörande för kvalitet och personalens arbetsvillkor och möjligheter att utföra goda prestationer. Stora grupper anställda är redan nu mycket hårt ansträngda. Samtidigt vet vi att om inte kommuner och regioner ges mer långsiktiga ekonomiska förutsättning kommer de att vara tvungna att förbereda personalneddragningar för nästa år.

Därför är det enligt TCO:s uppfattning inte bara god konjunkturpolitik utan helt nödvändigt för kvalitet i välfärden att budgetpropositionen för 2021 innehåller garantier för att staten dels täcker upp intäktsbortfallet av kommunalskatt, dels täcker de extrakostnader som uppstår på grund av pandemin såväl inom vård som i övriga välfärden.

Välfärdens långsiktiga finansiering är för viktig för att hänvisas till kvartals-, månads- eller veckopolitik och presskonferenser. De som arbetar i välfärden måste få rimliga förutsättningar att utföra ett gott jobb. Landets medborgare måste kunna känna tilltro till att välfärden finns där när den behövs.

Therese Svanström
ordförande i TCO

Läs artikeln hos Dagens samhälle.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström