TCO remissvar på promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Samhällsekonomi

Remissvar

2022-06-28

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor och avger följande yttrande.

Inledningsvis vill TCO erinra om att TCO i tidigare remissyttranden har välkomnat införandet av en avståndsbaserad skattereduktion som ersättning för dagens system med reseavdrag.

Konstruktionen ger ett system som i högre grad än nuvarande gynnar resor med låga utsläpp av växthusgaser, resor med kollektivtrafik, framför resor med egen bil. En sådan utveckling är nödvändig som ett bidrag till att möta klimatmålen.

Det föreslagna systemet gynnar också förstoring av arbetsmarknadsregionerna liksom att det kommer att medföra ett minskat skattefel.

Läs remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter