TCO:s prioriteringar inför vårbudgeten 2023

Samhällsekonomi

Nyhet

2023-03-22

Här kan du läsa det brev TCO skickat till regering och riksdag för att lyfta viktiga reformer som borde finnas med i kommande vårbudget för 2023.

Sverige befinner sig i ett svårt läge. TCO har all respekt för att läget är mycket svårbedömt med kombinationen lågkonjunktur, hög inflation och stigande räntor tillsammans med stor osäkerhet gällande säkerhetsläget och den ekonomiska utvecklingen. Men att det också är ett tillfälle att rusta Sverige och arbetsmarknaden för omställning.

På många sätt utgör TCO-förbundens medlemmar ryggraden i såväl i den offentliga välfärden som det privata näringslivet. Det handlar om poliser, sjuksköterskor, socialsekreterare, it-tekniker, redovisningsekonomer, journalister, kulturutövare, försvarsanställda och många fler. Ja, helt enkelt breda tjänstemannagrupper som bär upp samhället.

Vi vill därför lyfta ett antal viktiga reformområden där regeringen kan ta nya steg och initiativ kopplat till arbetet med vårpropositionen. TCO ser också att regeringen behöver ha beredskap att kunna genomföra ytterligare insatser med kort varsel.

Kompetensförsörjning. Bristen på tillgången till rätt kompetens är ett oerhört stort problem. Det behövs förändringar om Sverige ska klara att erbjuda bra välfärd, grön omställning och bra arbetsmiljö. Arbetsmarknadspolitiken behöver bli mer aktiv med fokus på utbildningsinsatser genom hela yrkeslivet.

Satsningar på arbetsmiljön. Det är nödvändigt för att såväl rekrytera som behålla personal. Det gäller inte minst genom ett mer aktivt arbete för att komma till rätta med hot och våld mot tjänstemän.

Ett jämställt arbetsliv. För att styra mot ökad jämställdhet behöver en tredelning av föräldraledigheten införas.

Trygghet i omställning. Vid arbetslöshet eller sjukskrivning måste socialförsäkringssystemen fungera bättre. Det är bra att det höjda taket i a-kassan är kvar. Dessutom bör försäkringen förändras så att den blir inkomstbaserad och inkluderar fler. I sjukförsäkringen behöver fokus läggas tidigare och tydligare på rehabilitering.

Säkra välfärdens finansiering. För att verksamheter ska kunna planera behövs långsiktighet. Statsbidragsnivån bör därför slås fast för hela treårsperioden, inte bara kommande år. Detta bör aviseras redan i vårpropositionen. 

Bred skattereform. Tillsätt en expertutredning för att kunna ta fram underlaget för en kommande skatteöversyn.

Aktiva på EU-nivå. Sverige ska ta en aktiv och pådrivande roll i ett gemensamt arbete för ekonomisk utveckling och arbetsliv i EU.

När vi nu befinner oss i en osäker värld, då måste vi tillsammans rusta för omställning. Eftersom det är vad som långsiktigt tjänar såväl Sverige som arbetsmarknaden och de människor som befinner sig där bäst.

Läs mer om TCO:s prioriteringar inför vårbudgeten 2023. 

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter