TCO:s remissvar på En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-12-20

Offentliga upphandlingar utgör en allt större del av samhällsekonomin. I takt med att allt fler privata aktörer utför offentlig verksamhet finns risk att oseriösa aktörer försöker utnyttja systemet. TCO är därför i grunden positivt till ett nytt system som gör det enklare för myndigheter att kontrollera utförare av offentlig verksamhet.

TCO har lämnat remissyttrande över betänkandet En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43). TCO lämnar kommentarer och synpunkter på de förslag eller konsekvenser av förslaget som är av särskilt intresse för TCO:

Inkludera fler uteslutningsgrunder

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem. TCO anser att utredningens bedömning att begränsa kontrollen till brott, obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter eller kvalificerade ekonomiska svårigheter är alltför snäv. TCO anser att det är viktigt att även inkludera uppgifter såsom åsidosättande av tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter eller allvarliga fel i yrkesutövningen. En sådan inkludering skulle underlätta för myndigheter i kravställandet. 

Försök att påverka beslutsprocesser bör vara grund att ifrågasätta leverantören

Att leverantören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande myndighetens beslutsprocess eller tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som kan ge leverantören otillbörliga fördelar i upphandlingen borde kunna utgöra grund för att ifrågasätta leverantörens redbarhet, på motsvarande sätt som formulerats i 13 kap. 3 § 3 LOU.

Skyldigheten att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor bör utvidgas

TCO anser att detta är en förutsättning för att kunna bekämpa arbetslivskriminalitet och förhindra att offentlig verksamhet bidrar till lönedumpning och exploatering av arbetstagare. Utredningens argument för att skyldigheten att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor inte bör utvidgas till de icke direktivstyrda upphandlingarna är att en skyldighet skulle leda till att myndigheter och enheter tvingas ställa krav även i de fall då de redan på förhand vet att de inte kommer att ha möjlighet att följa upp om kraven följs. TCO anser att uppföljning bör ske på ett sätt som gör att det går att säkerställa att leverantörer lever upp till arbetsrättsliga krav, och brister i uppföljningen bör inte utgöra ett argument för att det inte ska finnas några krav överhuvudtaget.

Läs hela remissvaret

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg