TCO:s remissvar på förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-04-14

TCO har skickat in ett yttrande till Finansinspektionen om förslaget på nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning. TCO har lämnat kommentarer och synpunkter på de förslag eller konsekvenser av förslaget som är av särskilt intresse för TCO.

TCO ser positivt på att Finansinspektionen sedan förra remissomgången har valt att inte genomföra den tänkta utvidgningen av frågan om man någon gång har blivit avskedad från en anställning till att även inkludera liknande fall där man har godtagit en uppgörelse om att lämna en anställning eller ett annat uppdrag. Precis som TCO med flera andra remissinstanser redogjorde för 2017 så går det inte att likställa avskedande med uppgörelser då det senare är något som kan ha en helt annan innebörd och vanligen används som ett verktyg vid övertalighet i finansbranschen.

I beslutspromemorians avsnitt 3.2.2 behandlas arbetstagarrepresentanter i de nya föreskrifterna för kreditinstitut. TCO vill poängtera vikten av att Finansinspektionen, i sin egen tillämpning av föreskrifterna, säkerställer att de krav som ställs i samband med lämplighetsbedömningar av arbetstagarrepresentanter inte innebär tolkningar som leder till att arbetstagarorganisationernas rätt att utse arbetstagarrepresentanter på något sätt försvåras eller omöjliggörs.

Vad gäller företagens tillämpning av föreskrifterna vill TCO också uppmana Finansinspektion att vara ännu tydligare i sin kommunikation om vad som gäller för arbetstagarrepresentantens roll, och att arbetsgivare varken har rätt eller möjlighet att ifrågasätta arbetstagarorganisationers val av representanter.

Läs hela remissvaret

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg