TCO:s remissvar på över SOU2022:12 Startlån till förstagångsköpare av bostad

Samhällsekonomi

Remissvar

2022-08-23

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över SOU2022:12 Startlån till förstagångsköpare av bostad och avger följande yttrande.

TCO avstyrker att ett system med statlig garanti för startlån införs.

TCO ser det som mycket angeläget att bostadsmarknadens funktionssätt förbättras. Detta särskilt i ljuset av att den bristande funktionen på bostadsmarknaden påverkar arbetsmarknaden negativt genom hinder för människors rörlighet för jobb och studier.

Vi delar därför i hög grad synen på behovet av reformer för att underlätta inträde på bostadsmarknaden.

Läs remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter