TCO:s remissvar på promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Samhällsekonomi

Remissvar

2022-10-31

TCO vill inte att dagens system för reseavdrag behålls, utan förordar införandet av en avståndsbaserad skattereduktion. Detta skulle i högre grad gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och resor med kollektivtrafik framför resor med egen bil – en nödvändig utveckling för att möta klimatmålen.

TCO har skickat in ett yttrande till Finansdepartementet om promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil.

TCO vill inte att systemet med reseavdrag behålls

TCO avstyrker förslaget att behålla nuvarande system för reseavdrag. Skälen för att behålla dagens system i stället för det nyligen beslutade är i promemorian mycket vaga.

TCO förordar en avståndsbaserad skattereduktion

TCO har tidigare ställt sig bakom förslag på att införa en avståndsbaserad skattereduktion som ersättning för dagens system med reseavdrag. Ett system som riksdagen i bred enighet har beslutat att införa. Tre fördelar med detta system, jämfört med det nuvarande:

  • Det gynnar resor med låga utsläpp av växthusgaser och resor med kollektivtrafik framför resor med egen bil.
  • Det gynnar förstoring av arbetsmarknadsregionerna.
  • Att ersätta ett avdrag med en skattereduktion skulle medföra att skattelättnaden blir lika stor för lika lång resa, oavsett inkomst och därmed skattenivå. TCO anser att detta är mer rimligt då bensinen eller biljetten kostar lika mycket oavsett inkomst.

Läs hela remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter