TCO:s remissvar på promemorian Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

Samhällsekonomi

Remissvar

2024-07-03

TCO tillstyrker förslaget om sänkt ersättningsnivå för expertskatt.

TCO har skickat in ett yttrande till Finansdepartementet om promemorian Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt (Fi2024/01003). 

TCO tillstyrker förslaget om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

I promemorian föreslås att den nedre inkomstgränsen för att en utländsk medborgare automatiskt ska beskattas i enlighet med reglerna för expertskatt sänks, från två prisbasbelopp till ett och ett halvt prisbasbelopp per månad.

TCO tillstyrker förslaget om sänkt ersättningsnivå för expertskatt.

Det är angeläget att Sveriges skatteregler för denna typ av kompetens är konkurrenskraftiga i förhållande till förutsättningar i jämförbara länder. Det bidrar till att stärka Sverige som en bra plats för lokalisering av exempelvis huvudkontor och forskningsverksamhet.

Angeläget att regeringen tar bättre helhetsgrepp kring arbetskraftsinvandring

TCO vill samtidigt påpeka att det finns en utredning som har i uppdrag att se över expertskattereglerna i sin helhet, i syfte att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens. Den ska redovisas den 15 januari 2025. Det finns flera utredningsförslag och uppdrag kring andra reformer för att underlätta kvalificerad arbetskraftsinvandring. Mot bland annat denna bakgrund anser TCO att det är angeläget att regeringen tar ett bättre helhetsgrepp kring frågan om arbetskraftsinvandring.

Läs remissvaret som pdf

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter