TCO:s remissvar på promemorian Förslag om utvidgat växa-stöd

Samhällsekonomi

Remissvar

2024-07-03

Det finns mycket goda skäl att ha så generella skatteregler som möjligt, och därmed gynna principen om breda skattebaser för låga skattesatser. I stället för att ytterligare krångla till skattesystemet och göra det än mer oöverskådligt och därmed svårt att tillämpa, inte minst för mindre företag, avstyrker TCO att växa-stödet utvidgas.

TCO har skickat in ett yttrande till Finansdepartementet om promemorian Förslag om utvidgat växa-stöd – nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda (Fi2024/01004).

TCO avstyrker förslaget om att införa nedsatta arbetsgivaravgifter för upp till två anställda 

I promemorian föreslås att nedsättningen ska gälla företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, och företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person. TCO avstyrker förslaget.

Systemet med växa-stöd är krångligt, svårt att tillämpa och kan motverka sitt syfte genom att en tillfällig anställning diskvalificerar för att få stödet om denna senare följs av en ny anställning.Detta har TCO påpekat i en rad remissvar i ämnet. 

Modellen med växa-stöd har utvidgats steg för steg utan att utvärderas. Enligt konsekvensanalysen i promemorian går det inte att bedöma i vilken utsträckning benägenheten att anställa ökar. Det anges bara att lägre lönekostnader förväntas leda till en ökad efterfrågan på arbetskraft. Den så kallade dödviktskostnaden i form av stöd till företag som ändå skulle ha anställt bedöms dock inte.

TCO avstyrker även förslaget om att höja beloppsgränsen för vilken ersättning som omfattas, utifrån samma resonemang som ovan

TCO avstyrker förslaget om att enskilda näringsidkare inte ska omfattas

TCO avstyrker förslaget om att enskilda näringsidkare inte ska anses utgöra växa-företag. Om förslaget om ett utvidgat system med växa-stöd, trots TCO:s avstyrkande, genomförs ser vi inget skäl för att i detta förslag utesluta enskilda näringsidkare.

När stödet infördes riktades det enbart till enskilda näringsidkare. Enligt promemorian utgör enskilda näringsidkare nu nära en tredjedel av alla företag som faktiskt utnyttjar stödet. Som skäl för att exkludera dessa anges i promemorian att stödet kan ge incitament för att anställa i en företagsform som är privatekonomiskt mer riskfylld och att man därför bör ombilda till aktiebolag innan en anställning ingås.

Det kan dock finnas andra, ofta skattemässiga skäl, att driva vissa typer av verksamhet som just enskild näringsverksamhet. Dessutom kommer regeln sannolikt inte att vara känd för den egenföretagare som anställer, utan att ombilda. Legitimiteten för att denne då inte medges nedsättning torde vara lika begränsad som att den som börjat med en tillfällig anställning inte blir berättigad.

Läs hela remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter