TCO:s remissvar på promemorian Förslag om ytterligare sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Samhällsekonomi

Remissvar

2024-06-24

TCO avstyrker förslaget att utöka jobbskatteavdraget. Syftet som anges i promemorian är att göra det mer lönsamt att arbeta, öka sysselsättningen och öka antalet arbetade timmar. Att arbeta är redan mycket mer lönsamt jämfört med olika typer av ersättningar och bidrag, något bland Finanspolitiska rådet visar i sin senaste årsrapport. TCO anser därför att de 10 föreslagna miljarderna i skattesänkning skulle ge bättre effekt för sysselsättningen om de i stället las på arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa samt på klimatomställning, infrastruktur och beredskap och förstärkning av statsbidragen till välfärden.

TCO har skickat in ett yttrande till Finansdepartementet om promemorian Förslag om ytterligare sänkt skatt på arbetsinkomster och pension (FI2024/01005).

TCO avstyrker förslaget att förstärka jobbskatteavdraget

I promemorian föreslås att jobbskatteavdraget förstärks motsvarande 8,11 miljarder kronor. Det sker genom att skattereduktionen höjs för personer med arbetsinkomster som överstiger ca 191 200 kronor per år, vilket motsvarar 15 900 kronor per månad. Skattereduktionen ökar med stigande inkomst upp till ca 40 000 kronor per månad.

TCO avstyrker promemorians förslag.

I promemorian anges att syftet med förslaget är att göra det mer lönsamt att arbeta, att öka sysselsättningen och öka antalet arbetade timmar bland dem som redan arbetar.

Som en konsekvens av att TCO avstyrker förstärkningen av jobbskatteavdraget avstyrks även motsvarande skattesänkning för personer som fyllt 66 år.

Redan lönsamt att arbeta – andra insatser än jobbskatteavdrag behövs

Som bland annat Finanspolitiska rådet visar i sin senaste årsrapport är det redan mycket lönsamt att arbeta jämfört med olika typer av ersättningar och bidrag för de allra flesta som står utanför arbetsmarknaden. TCO anser därför att det i första hand är andra insatser än ett förstärkt jobbskatteavdrag som behövs.

Öka sysselsättningen genom utbildningsinsatser

TCO:s bedömning är en del av dessa pengar skulle göra betydligt större nytta för att öka sysselsättningen genom att användas till förstärkta utbildningsinsatser, såväl grundutbildning som yrkesutbildning, och andra effektiva arbetsmarknadsinsatser för dem som i dag är arbetslösa. De flesta av dem står för långt från arbetsmarknaden för att kunna matchas till ett arbete.

Lägg pengarna på klimatomställning, infrastruktur och statsbidrag till välfärden

TCO anser att de föreslagna sammanlagt 10 miljarderna kronorna i skattesänkning bör, utöver att användas till förstärkta utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, användas till att bidra till det stora investeringsbehov som i dag finns för klimatomställning, infrastruktur och beredskap liksom förstärkning av statsbidragen till välfärden.

Läs hela remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter