TCO:s remissvar på promemorian Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-12-20

TCO avstyrker förslaget. Den kraftiga inbromsningen i bostadsbyggandet behöver hanteras med helt andra typer av åtgärder än tillfälligt höjt tak för rotavdrag. TCO ser det också som mycket osannolikt att en höjning av taket för rotavdrag under andra halvåret 2024 på något påtagligt sätt ska bidra till att hålla sysselsättningen i byggsektorn uppe.

TCO har skickat in ett yttrande till Finansdepartementet om promemorian Tillfälligt höjt tak för rotavdraget (Fi2023/02695).

Läs hela remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter