TCO:s remissvar på promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Samhällsekonomi

Remissvar

2022-06-28

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

I promemorian föreslår att den befintliga skattereduktionen på sjukersättning och aktivitetsersättning förstärks med i genomsnitt 100 kronor per månad så att den motsvarar skattereduktionen på arbetsinkomster (jobbskatteavdraget).

TCO avstyrker detta förslag.

Skattereduktionen på sjukersättning innebär att en specifik statlig ersättning har en helt egen beskattningsmodell. Skattereduktionen omfattar inte ens inkomster från till exempel kollektivavtalad sjukersättning för samma personer.

Skattereduktionen infördes 2018, som skäl för detta angavs att det är högre skatt på sjukersättning än på arbetsinkomster samt att sjukersättningen är väldigt låg. TCO anser att om en ersättning är för låg bör ersättningen höjas, inte en egen beskattningsregel införas.

Nu beskattas sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsförsäkring och pensionsinkomst för personer upp till 65 år, tillsammans med motsvarande inkomster från kollektivavtalade ersättningar i samband med dessa på annat och högre sätt än inkomst av arbete och sjukersättning. Pensionsinkomster för personer över 65 år beskattas på ytterligare ett annat, mer förmånligt sätt, liksom arbetsinkomster för dessa beskattas på annat och än mer förmånligt sätt än för dem upp till 65 år.

TCO anser att det behövs en bred skattereform, där det också tas ett samlat grepp på mer begripliga skatteskalor på inkomster, liksom ett samlat och begripligt förhållningssätt till beskattning av olika typer av förvärvsinkomster. 

Läs remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter